Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

קול קורא

החברה לאמנות ולתרבות בהרצליה בע"מ (חל"צ) (להלן: "המזמין") מזמינה בזאת אמנים מתחומי ידע שונים, המבקשים לשכור חלל סטודיו במסגרת משכן האמנים, המצוי ברחוב יודפת 7, בהרצליה, להגיש פניות מתאימות:

1. על הפונים לצרף מסמכים המעידים על קיום תנאי סף מקצועיים וקיום תנאי סף מנהלתיים, וזאת כמפורט בהרחבה במסגרת מסמכי הקול הקורא.

2. המזמין מדגיש, כי אין לראות בפנייה זו משום הזמנה להצעת הצעות במסגרת מכרז. כמו כן, מובהר בזה, כי אין לראות בפנייה זו משום התחייבות מצד המזמין להתקשר ו/או להעניק זכות כאמור למי מהפונים במסגרת קול קורא זה.

3. הפונה/ים, אשר תאושר פנייתו/ם – יידרש/ו לחתום על הסכם התקשרות מחייב, בנוסח אשר נקבע על ידי המזמין ומצורף למסמכי הקול הקורא.

4. מובהר, כי במסגרת קול קורא זה ייבחר/ו עד 3 (שלושה) אמנים.

5. פונים, אשר מבקשים לקבל מידע נוסף בעניין קול קורא זה, יפנו אל משכן האמנים הרצליה בשאלות ו/או בבקשות הבהרה, באמצעות דואר אלקטרוני
info@theartistsresidence.org. מודגש, כי על הפונה באמצעות דואר אלקטרוני לקבל אישור בדואר אלקטרוני חוזר בדבר קבלת פנייתו (ומודגש שלא כל חיווי אחר, דוגמת אישור בדבר קריאת ההודעה), או לוודא טלפונית, במספר הטלפון 09-9510601, את דבר קבלתה בפועל של פנייתו.

6. הצעות לקול קורא זה יש להגיש, במסירה ידנית בלבד, למזכירות המזמין, בכתובת רחוב בן גוריון 2,
בניין לב העיר – קומה ראשונה, הרצליה, וזאת עד ליום 20.12.2018 בשעה 15:00 (מובהר, כי שעות פעילות מזכירות המזמין הינה בימי חול בלבד, בימים ראשון עד חמישי, בין השעה 08:30 ועד השעה
15:00). הצעות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה ולא תידונה. אין לשלוח הצעות בדואר ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני.

7. מודגש, כי בכל מקום בו בוצעה התייחסות בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

האמור כאן הינו בבחינת תמצית בלבד של ההוראות המלאות, המפורטות במסמכי הקול הקורא, אותם ניתן להוריד כאן. ובאתר האינטרנט של עיריית הרצליה.

כמו כן ניתן לעיין בחוזה השכירות המלא כאן.

לאיתור אמנים ואנשי תרבות מתחומי ידע שונים לשכירות חלל סטודיו במשכן האמנים בהרצליה

בקרוב במשכן

from2018-12-11->>till2018-12-20

פרידר בוצמן

from2018-12-13->>till2018-12-13

טקטוניקס 6

פסטיבל מוסיקה חדשה

יום חמישי, 13/12/18

20:30

הכניסה חופשית