Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

קול קורא

החברה לאמנות ולתרבות בהרצליה בע"מ (חל"צ) (להלן: "המזמין") מזמינה בזאת אמנים מתחומי ידע שונים, המבקשים לשכור חללי סטודיו במסגרת משכן האמנים, המצוי ברחוב יודפת 7, בהרצליה, להגיש פניות מתאימות:

  1. על הפונים לצרף מסמכים המעידים על קיום תנאי סף מקצועיים וקיום תנאי סף מנהלתיים, וזאת כמפורט בהרחבה במסגרת מסמכי הקול הקורא.
  2. המזמין מדגיש, כי אין לראות בפנייה זו משום הזמנה להצעת הצעות במסגרת מכרז. כמו כן, מובהר בזה, כי אין לראות בפנייה זו משום התחייבות מצד המזמין להתקשר ו/או להעניק זכות כאמור למי מהפונים במסגרת קול קורא זה.
  3. הפונה/ים, אשר תאושר פנייתו/םיידרש/ו לחתום על הסכם התקשרות מחייב, בנוסח אשר נקבע על ידי המזמין ומצורף למסמכי הקול הקורא.
  4. מובהר, כי במסגרת קול קורא זה ייבחר/ו עד 4 (ארבעה) אמנים.
  5. פונים, אשר מבקשים לקבל מידע נוסף בעניין קול קורא זה, יפנו אל משכן האמנים הרצליה בשאלות ו/או בבקשות הבהרה, באמצעות מסירה אישית במשכן האמנים, או באמצעות דואר אלקטרוני info@theartistsresidence.org. מודגש, כי על הפונה באמצעות דואר אלקטרוני לקבל אישור בהודעה חוזרת בדואר אלקטרוני בדבר קבלת פנייתו (ומודגש שלא כל חיווי אחר, דוגמת אישור בדבר קריאת ההודעה), או לוודא טלפונית, במספר הטלפון 09-9510601, את דבר קבלתה בפועל של פנייתו.
  6. על הפונים להגיש את הבקשות התואמות את הוראות קול קורא זה, במסמך בפורמט PDF (קובץ אחד), הכולל את הסעיפים לעיל ולהלן, ואשר גודלו הסופי לא יעלה על 10MB, וזאת עד ולא יאוחר מאשר  יום א׳, ה-20/2/2022 בשעה 15:00 לכתובת הדואר האלקטרוני : info@theartistsresidence.org. באחריות הפונים לוודא את קבלת הודעת הדואר האלקטרוני בטלפון: 09-9510601.

הצעות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה ולא תידונה.

אין לשלוח הצעות בדואר ו/או בפקס.

  1. מודגש, כי בכל מקום בו בוצעה התייחסות בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.
  2. האמור כאן הינו בבחינת תמצית בלבד של ההוראות המלאות, המפורטות במסמכי הקול הקורא, אותם ניתן להוריד כאן ובאתר האינטרנט של עיריית הרצליה.

    כמו כן ניתן לעיין בחוזה השכירות המלא כאן.

אמן הבית

לאיתור אמנים ואנשי תרבות מתחומי ידע שונים לשכירות חלל סטודיו במשכן האמנים בהרצליה