Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

יסמין דייויס

בעבודת הווידיאו של יסמין דייויס, Following You Following Me, דמות נשית צועדת לקראת עדשת המצלמה, מנהלת מעין מרדף אחריה, מנסה לשווא להתקרב בעוד המצלמה נעה בהתמדה ממנה והלאה. היא מנסה להשיג את המצלמה באמצעים הבסיסיים ביותר: הנשימה והצעדים. נשימתה של הדמות היא המפעילה את תנועת המצלמה. כאשר היא שואפת, המצלמה מתקרבת אליה. כאשר היא נושפת, המצלמה נהדפת לאחור.

בחלקה הראשון של העבודה מנסה הדמות (לשווא) להתקרב לעדשת המצלמה בקצבים משתנים של צעידה ועצירת הנשימה. קרבתה לעדשה תלויה ביכולתה לאצור את האוויר, להפסיק בכוח הרצון פעולה בלתי רצונית. ככל שהיא מתקרבת יותר לעדשה, הולכת ומתבררת איהאפשרות של מימוש המפגש. חוסר המימוש הוא מקור הפעולה, והמושא המיוחל יישאר לנצח בלתי מושג: כדי שרגע המפגש יתקיים, הדמות צריכה להפסיק לנשום.

צעדיה מאיטים והולכים.

ואולם, ככל שתנועתה של הדמות מצטמצמת, תופסת המצלמה את מקומה כיסוד האקטיבי במפגש שאינו מתממש. בחלקה השני של העבודה, המצלמה היא המנסה להתקרב ולהגיע אל הדמות. גם פעולה זו נידונה לכישלון. הצעדים הנשמעים כבר אינם צעדיה של הדמות הנראית, אלא של דמות שנייה, גברית, שאינה נגלית לעין ונמצאת מאחורי העדשה. ברגעי הקרבה, אדי הנשימה מצטברים על המסך, בין שתי הדמויות. הדמות הנשית מיטשטשת לכדי כתם. נותר רק דימוי מעורפל. מבטה נמנע מאיתנו. ככל שאנו מתקרבים, הפרטים המאפשרים את הזיהוי (את המפגש) הולכים ומיטשטשים. ככל שאנו מתקרבים אליה, כך היא איננה.

הניסיון להיפגש הוא מנוע של תנועה אינסופית. הכישלון הוא הדלק. במכלול של העבודה, העדשה אינה מסך ואינה מחיצה. היא פעולת העולם: תהליך השתנות מתמשך, נטול הוויה. תנועה אינסופית שלעולם לא תגיע לכדי מיצוי, כמיהה שאינה מרפה, תקוות שווא לניצחון על השכחה הבלתי נמנעת של התווים שעצם ההתקרבות מטשטשת.

שותפים:

תערוכות: